Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetkých účastníkov virtuálnych behov, ktoré sú organizované na stránke www.wearevirtualrunners.com .

1.Definícia pojmov

Predávajúci, ako webová stránka www.wearevirtualrunners.com , alebo ako prevádzkovateľ, ktorý je Bc. Cyntia Dujsíková, sídlom Bajkalská 9 83104 Bratislava, Ičo:52895530, Dič:1084937084, tel: 0951495117, e-mail: wearevirtualrunners@gmail.com za účelom organizovania virtuálnych behov cez svoju web stránku. Objednávateľ, alebo účastník, alebo zákazník je každá fyzická osoba ktorá sa registruje na takýto beh. Zmluvný vzťah je vzťah, ktorý sa uzatvára medzi prevádzkovateľom a účastníkom podľa ustanovených podmienok v týchto všeobecných obchodných podmienkach. Predmet a všetky podmienky vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a účastníkom sú zadefinované v týchto Všeobecných Obchodných Podmienkach.

2. Údaje prevádzkovateľa

Obchodné meno: Bc. Cyntia Dujsíková Ičo:52895530 Dič:1084937084 Zapísaný: Okresný Úrad Bratislava, č. živnostenského registra:110-286066 Sídlo: Bajkalská 9,83104 Bratislava Tel.:0951495117 e-mail: wearevirtualrunners@gmail.com Údaje dozorného orgánu: Slovenská Obchodná Inšpekcia Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava

3. Úvodné ustanovenia

3.1. Webová stránka www.wearevirtualrunners.com ako prevádzkovateľ (ďalej len ako „prevádzkovateľ“) organizuje virtuálne behy. Tieto obchodné podmienky definujú a upresňujú zmluvné vzťahy medzi prevádzkovateľom a účastníkom virtuálneho behu. 3.2. Presné podmienky každého virtuálneho behu organizovaného prevádzkovateľom sú presne definované v charakteristike daného behu. Účastník takéhoto virtuálneho behu sa registruje na daný beh v rámci registrácie, uhradí štartovné podľa inštrukcií v popise behu, absolvuje svoj virtuálny beh, podľa pokynov, zaznamenané údaje o behu predloží prevádzkovateľovi a na základe toho od prevádzkovateľa obdrží účastnícku medailu. Virtuálny beh účastník absolvuje vždy podľa vlastného zváženia, podľa vlastnej trasy, času, dátumu, keďže virtuálny beh sa nevykonáva ani sa nechápe ako klasická bežecká súťaž kde je stanovená presná trasa, dátum, čas podujatia s koordináciou s príslušnými orgánmi, mestskou časťou a pod.

4.Registrácia, práva a povinnosti prevádzkovateľa a účastníka

4.1. Každý účastník virtuálneho behu je povinný sa registrovať cez registračný formulár prevádzkovateľa. Po odoslaní registrácie účastník obdrží potvrdenie v podobe e-mailu.Prevádzkovateľ môže žiadať určité osobné údaje na registráciu v súlade s Ochranou osobných údajov (pozn. Ochranu osobných údajov a Cookies nájdete na webovej stránke prevádzkovateľa), ako meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, pohlavie, štátna príslušnosť, poštová adresa. Účastník poskytnutím svojich osobných údajov vyhlasuje, že ich poskytuje dobrovoľne a že poskytnuté údaje sú pravdivé, to isté platí aj pre osoby ktoré sú registrovanými účastníkmi na základe zákonného zástupcu. Vyplnením a poslaním registračného formulára užívateľ dobrovoľne súhlasí s Obchodnými podmienkami a dáva dobrovoľný súhlas o zdieľanie svojich osobných údajov.

4.2. S registráciou účastník súhlasí s povinnosťou platby, ktorá musí byť vykonaná do 2 pracovných dní. Platba sa uskutočňuje prevodom na účet.

4.3. Registrácia je kompletná a platná až po zaplatení registračného poplatku, ktorej výška bude uvedená vždy v charakteristike daného virtuálneho behu a môže sa líšiť podľa typov virtuálnych behov. Účastník pri registrácii dáva súhlas na povinnosť platby a súhlasí s tým , že súčasťou objednávky/registrácie je povinnosť platby.

4.4 Registráciou na virtuálny beh organizovaný prevádzkovateľom, účastník vyhlasuje a zároveň potvrdzuje svojim súhlasom že nesie plnú zodpovednosť za všetky riziká, zranenia, poškodenia zdravia, majetku ktoré môžu nastať počas vykonávaní činnosti a berie do úvahy svoj zdravotný stav. Tieto podmienky platia aj v prípade maloletej osoby so zákonným zástupcom.

4.5. Po správnej registrácii a zaplatenia registračných poplatkov na virtuálny beh účastník obdrží potvrdenie v podobe e-mailu o úspešnej registrácii.

4.6. Zaplatený registračný poplatok na akýkoľvek virtuálny beh, ktorý organizuje prevádzkovateľ sa nevracia.

4.7. Zaplatením registračného poplatku účastník vyhlasuje, že sa oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami v plnom znení a že akceptuje, že stráca nárok na vrátenie akýchkoľvek registračných poplatkov.

4.8. V prípade akýchkoľvek skutočností ktoré nastanú a môžu negatívne ovplyvniť plnenie zmluvy medzi prevádzkovateľom a účastníkom sa prevádzkovateľ zaväzuje účastníka informovať a to ihneď ako to bude možné.

5. Podmienky virtuálnych behov organizované prevádzkovateľom

5.1. Každý účastník virtuálneho behu organizovaného prevádzkovateľom po registrovaní a zaplatení štartovného, absolvuje danú vzdialenosť uvedenú pri konkrétnom virtuálnom behu.

5.2. Po absolvovaní behu účastník pošle stanovené údaje, ktoré sú potrebné na úspešné dokončenie daného virtuálneho behu. Na poslanie svojich bežeckých výsledkov ako stanovené údaje sa môžu považovať fotky z bežeckých hodiniek, fotky z bežeckých aplikácií a pod.

5.3. Spôsob posielania požadovaných údajov sa uskutoční cez e-mail.

5.4. Po obdržaní potrebných údajov prevádzkovateľ vyhodnotí správnosť týchto údajov a po úspešnom absolvovaní daného virtuálneho behu, účastník má nárok na účastnícku medailu, ktorú je prevádzkovateľ povinný poslať účastníkovi.

5.5 Na posielanie získanej účastníckej medaile prevádzkovateľ používa poštové služby Slovenskej pošty, keď nie je uvedené inak. Prevádzkovateľ nezodpovedá za poškodenie tovaru počas prepravy a pri neprebratí zásielky účastníkom. Je dôležité aby účastník pri registrácii dbal na správnosť svojich údajov, aby nedošlo k omylu.

6. Platobné a dodacie podmienky

6.1.Spôsob platby prebieha prevodom na bankový účet. Po registrácii platba musí byť uskutočnená do 2 pracovných dní, inak prevádzkovateľ má nárok na zrušenie registrácie. Každý účastník virtuálneho behu organizovaného prevádzkovateľom po registrácii obdrží presné informácie ohľadom platby. Platba aj ceny sú uvádzané v eurách (€) pre Slovenskú republiku a v českých korunách (Kč) pre Českú republiku.

6.2. Prevádzkovateľ týmto informuje účastníka, že všetky platby súvisiace s virtuálnym behom prebiehajú vopred, čiže registrovaný účastník je povinný vykonať platbu dopredu pred absolvovaním daného virtuálneho behu. Registrácia sa stane platnou len takýmto spôsobom.

6.3. Dodacie podmienky prevádzkovateľ stanovuje nasledovne: Každý účastník po úspešnom absolvovaní a následnom preukázaní svojho virtuálneho behu má nárok na konkrétnu účastnícku medailu. Na posielanie získanej účastníckej medaile prevádzkovateľ používa poštové služby Slovenskej pošty, keď nie je uvedené inak. Lehota dodania: Keďže každá účastnícka medaila je zhotovená podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, môže sa líšiť jej dodanie. Posielanie tovaru sa uskutoční do 21 dní od skončenia virtuálneho behu.

6.4. Poštovné a balné pre Slovenskú republiku a Českú republiku je zahrnuté v registračnom poplatku. V prípade registrácie z ostatných krajín môže byť účtovaný poplatok, podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty.

6.5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za poškodenie tovaru počas prepravy a pri neprebratí zásielky účastníkom. Je dôležité aby účastník pri registrácii dbal na správnosť svojich údajov, aby ich dôkladne prekontroloval a nespôsobil škodu prevádzkovateľovi ani sebe.

7. Povinnosti platby a Odstúpenie od zmluvného vzťahu

7.1. Informácia ohľadom povinnosti platby. Po registrácii na akýkoľvek virtuálny beh na webovej stránke www.wearevirtualrunners.com účastník dobrovoľne súhlasí s povinnosťou platby, ktorá vzniká po odoslaní registrácie a to do 2 pracovných dní.

7.2. Zaplatením registračného poplatku účastník vyhlasuje že sa oboznámil a súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami v plnom znení a že akceptuje, že stráca nárok na vrátenie akýchkoľvek registračných poplatkov a nárok na odstúpenie od zmluvy.

7.3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že po uhradení registračného poplatku účastník stráca nárok na odstúpenie od zmluvného vzťahu z dôvodu uvedeného podľa 102/2014 s účinnosťou od 1.1.2019 čl.1 §7. bod 6.c

7.4. Odstúpenie od zmluvy: Prevádzkovateľ má právo odstúpiť od zmluvy, v prípade že registrovaný účastník neuhradí poplatok za registráciu v stanovenej lehote a v prípade nevídaných skutočností bez udania dôvodu. V prípade odstúpenia od zmluvy v nevídaných skutočností zo strany prevádzkovateľa bude vrátený registračný poplatky účastníkovi. Účastník má právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu v prípade že sa zaregistroval na virtuálny beh, ale ešte nezaplatil registračný poplatok a to v lehote do 14 dní od registrácie. V prípade zaplatenia registračného poplatku stráca nárok na odstúpenie od zmluvy. Formulár na odstúpenie od zmluvy je na siahnutie tu: https://www.wearevirtualrunners.com/formular-na-odstupenie-od-zmluvy/

8. Záruka Na každý tovar t.j. účastnícku medailu sa vzťahuje zákonom určená záručná doba 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak. Záruka sa nevzťahuje na mechanicky poškodený alebo neodbornou manipuláciou klientom zničený tovar.

9. Reklamácie a trvanie záväzkov

9.1 Prevádzkovateľ nezodpovedá: – za prípadné chyby ktoré vzniknú pri nepresnom zadaní akýchkoľvek údajov od zákazníka a akékoľvek dodatočné náklady stým spojené. -za akékoľvek poškodenia počas doručovania.-za akúkoľvek neprimeranú manipuláciu zo strany zákazníka za dodaný tovar, t.j. účastnícka medaila.

9.2 Zákazník si musí tovar vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou, alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s doručovateľom protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a tovar nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované. Reklamácie sú vybavované cez e-mailovú adresu: reklamacie.wearevirtualrunners@gmail.com , kde zákazník kontaktuje prevádzkovateľa s podrobným popisom závady. Ďalší postup závisí podľa konkrétnej situácie. Prevádzkovateľ so zákazníkom sa najprv dohodnú na konkrétnom postupe. Prevádzkovateľ nepreberie žiadnu zásielku ktorá je poslaná na dobierku od zákazníka. Reklamovaný tovarom musí obsahovať faktúru poprípade dodací list a sprievodný list s podrobným popisom závady na tovare (ako sa vada prejavila alebo ako sa vada prejavuje) a čo kupujúci v rámci vybavenia reklamácie žiada. Prevádzkovateľ sa vyjadrí k prípadnej reklamácii do 30 dní od obdržania reklamácie. Predávajúci neuzná reklamáciu pri vadách, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku v dôsledku neodbornej manipulácie, uskladnením výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, a pod.), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou. Náklady na prepravu zásielky, znáša zákazník.

10. Riešenia sporov

10.1. Registrovaný účastník (ďalej len ako „zákazník“) virtuálnych behov, ktoré organizuje prevádzkovateľ má právo požiadať o nápravu v prípade nespokojnosti, reklamácie spôsobu vybavenia jeho žiadosti, alebo ak sa domnieva že boli akýmkoľvek spôsobom porušené jeho práva.

10.2. Spôsob podania žiadosti na akúkoľvek nápravu, prebieha písomne na e-mailovej adrese: reklamacie.wearevirtualrunners@gmail.com .

10.3. Prevádzkovateľ má právo sa vyjadriť na žiadosť v lehote do 30 dní.

10.4. V prípade že prevádzkovateľ podanú žiadosť zamietne, alebo sa nevyjadrí v stanovenej lehote zákazník má právo podať podnet podľa zákona č.391/2015 Z.z. na príslušné orgány alternatívneho riešenia sporov. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a prevádzkovateľom, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku. Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa § 3 zákona 391/2015 Z. z. môže od spotrebiteľa za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 €. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona 391/2015 Z.z. alebo na online platforme, ktorá bola zriadená Európskou komisiou a je dostupná na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage Orgánom alternatívneho riešenia sporu je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Bajkalská 21/A, 827 Bratislava 2 v zmysle § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 391/2015 Z. z.

11. Informácie o ochrane osobných údajov zákazníka

11.1. Podmienky ochrany súkromia a spracúvania údajov

Tento dokument obsahuje zásady a podmienky nakladania s osobnými údajmi používateľov webového sídla www.wearevirtualrunners.com . Webové sídlo www.wearevirtualrunners.com ako prevádzkovateľ (ďalej len ako „prevádzkovateľ), vyhlasuje, že k osobným údajom pristupuje vždy zodpovedne a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č.(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

11.2. Na aké účely Vaše údaje spracúvame?

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a jeho platnom znení, užívateľ dáva svoj súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre účely vedenia evidencie účastníkov podujatia prevádzkovateľovi virtuálneho behu. Užívateľ vyhlasuje že uviedol svoje vlastné osobné údaje, údaje osoby ktorá mu k uvedeniu údajov dala výslovný súhlas a toto tvrdenie v prípade potreby doloží v písomnej forme, alebo údaje osoby, ktorej je zákonným zástupcom. Ak ste ako používateľ zverejnili niektoré údaje v službách, ktorých obsah je prístupný verejnosti , alebo ktorých obsah je prístupný iným používateľom, napr. Slovenská pošta, tieto údaje sú zverejnené alebo sprístupnené na dobu neurčitú, ak nie je v podmienkach konkrétnej služby uvedené inak. Na základe Vašej žiadosti ich prevádzkovateľ vymaže, ak to bude technicky možné. Ak ste nám poskytli súhlas so spracovaním Vašich údajov, budeme spracúvať údaje o tom, kedy a ako ste nám súhlas poskytli a kedy ste ho odvolali. Osobné údaje, ktoré spracúvame na základe udeleného súhlasu, sú spracované len dovtedy, kým súhlas neodvoláte, ale niektoré údaje môžeme v nevyhnutnom rozsahu spracúvať aj po odvolaní súhlasu, ak na to máme iný zákonný dôvod, napr. na preukázanie skutočnosti, že sme Vaše údaje počas trvania súhlasu spracúvali oprávnene alebo na účel ochrany našich oprávnených záujmov v prípadných súdnych alebo správnych sporoch. Keď navštívite webovú stránku prevádzkovateľa, môžu byť zaznamenané informácie odosielané Vašim prehliadačom ako IP adresa, dátum, čas, používaný prehliadač, operačný systém, objem dát a pod. Takéto údaje sa nepoužívajú na vytváranie osobných profilov používateľa. V prípade objednávky Vaše osobné údaje bude prevádzkovateľ používať po dobu nevyhnutnú na jej vybavenie. K osobným údajom poskytnutým užívateľom pri určitých podmienkach môžu mať prístup okrem prevádzkovateľa aj tretie strany ako poskytovatelia účtovných služieb, poskytovatelia IT služieb, poskytovatelia newslettrov, poskytovatelia cookies.

11.3. Zabezpečenie webstránky

Používateľ pri akomkoľvek pripojení používa zabezpečenie SSL na zabránenie prístupu tretej strany aby chránil akékoľvek dáta a osobné údaje prevádzkovateľa aj užívateľa.

11.4. Kontaktovanie užívateľa Prevádzkovateľ od Vás môže požiadať o poskytnutie alebo doplnenie niektorých údajov, na základe čoho bude možná Vaša priama identifikácia. V tomto prípade Vás prevádzkovateľ bude žiadať o priamy súhlas a budete mať možnosť sa zoznámiť s podmienkami poskytovania konkrétnej služby. Užívateľ môže kontaktovať prevádzkovateľa na základe žiadosti o spätné kontaktovanie vo veci ako poradenstva, akýchkoľvek otázok, reklamácie a pod. Poskytnutie osobných údajov od užívateľa sú dobrovoľné. Osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ môže žiadať od užívateľa sú: MENO a PRIEZVISKO, e-mailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, pohlavie, štátna príslušnosť a poštová adresa. Užívateľ poskytuj osobné údaje vždy dobrovoľne a užívateľ dobrovoľným poskytnutím osobných údajov prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne.

11.5. Spôsoby získavania osobných údajov

V určitých prípadoch môžu byť zaznamenané osobne údaje užívateľa nasledovnými spôsobmi:

Registračný formulár Slúži na registráciu na virtuálny beh. Vyplnením registračného formulára užívateľ dobrovoľne súhlasí o zdieľanie svojich osobných údajov ako meno, adresa, email. Kontaktný formulár Slúži na kontaktovanie prevádzkovateľa užívateľom správou, pričom vyplnením užívateľ dobrovoľne súhlasí o poskytnutie svojich osobných údajov na prípadné spätné kontaktovanie, ako meno a emailová adresa. Komentáre Užívateľ pri návšteve webovej stránky prevádzkovateľa zanechá komentár cez formulár komentárov, kde vyplní svoje osobné údaje pričom môže byť zaznamenaná jeho IP adresa prevádzkovateľmi na ochranu proti spamu. Bližšie informácie ochrany osobných údajov služby proti spamu nájdete na: https://pluginkollektiv.org/privacy-policy/ Bankový prevod Účastník pri prevode finančných prostriedkov uvádza svoje meno do poznámky k platbe.

Zbieranie emailov , NEWSLETTER V určitých prípadoch môže dôjsť pri návšteve webovej stránky prevádzkovateľa užívateľom pri dobrovoľnej registrácii na zasielanie správ s marketingovým obsahom, tzv.newsletter. V tomto prípade užívateľ zadáva svoje osobné údaje ako meno a priezvisko, e-mailová adresa pre účel obdržania noviniek s marketingovým obsahom vo forme emailovej správy. Poskytnutie osobných údajov v takomto prípade je vždy dobrovoľné.

11.6. Cookies

Čo sú cookies Cookies sú malé textové súbor, ktoré webové stránky ukladajú do vášho počítača alebo mobilného zariadenia pri prehliadaní webových stránok. Webové stránky používajú základné, funkčné, reklamné súbory cookies pre účely zabezpečenia, ich riadnej funkčnosti, pre analytické účely v záujme neustáleho zlepšovania nastavenia stránok a ďalej na účely zobrazovania reklamy.

Používanie cookies Pri používaní našej webovej stránky môžete dať súhlas s používaním súborov cookies. Informácie týkajúce sa súborov cookies sa nepoužívajú na osobnú identifikáciu používateľa.

Cookies môžu byť: Session cookies – ktoré sú prechodné uložené na počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení užívateľa do doby než opustí webovú stránku. Po tomto kroku sa zmažú. Takéto cookies pomáhajú webovej stránke, aby si zapamätala informácie, keď prechádzate zo stránky na stránku, takže informácie nepotrebujete opäť zadávať alebo opakovane informácie znova vypĺňať. Perzistentné cookies – zostávajú uložené na počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení používateľa, aj keď opustí webovú stránku, takéto cookies pomáhajú webovej stránke, aby si vás pamätala, keď sa vrátite ako návštevník, pritom vás neidentifikujú ako konkrétnu osobu. Cookies ďalej môžeme rozlišovať ako: Nevyhnutné– ktoré umožňujú pohyb na webovej stránke a používanie základných funkcií. Nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť pri marketingu, ani si nepamätajú, kde ste sa na internete pohybovali. S ich pomocou si napríklad zapamätajú údaje zadané na objednávku, keď v rámci jednej návštevy webovej stránky sa prechádza rôznymi obrazovkami. Prevádzkové– zhromažďujú informácie o tom, ako webovú stránku používa užívateľ, napr. akú stránku používa. Nezhromažďujú žiadne informácie, podľa ktorých by bolo možné zistiť totožnosť používateľa. Údaje sú anonymné a slúžia na zlepšovanie webovej stránky, a nepoužívajú sa na cielenú reklamu. Funkčné cookies- slúžia k poskytovaniu služieb alebo zapamätanie nastavení s cieľom zjednodušenia návštevy webovej stránky užívateľom. Cookies tretích strán- slúžia na meranie návštevnosti cez systémy ako napr. Google Analytics., alebo tlačítka na zdielanie či lajkovanie obsahu na sociálnych sietiach ako napr. Facebook. Toto môze mať za následok akceptovanie cookies tretích strán, ktoré nie je možné ovplivniť prevádzkovateľom. Pre bližšie informácie v takomto prípade môžete navštíviť stránky týchto strán a oboznámit sa bližšie s ochranou osobných údajov a presné využitie cokkies.

Možnosti nastavenia cookies Vo vašom prehliadači máte možnosť ovládania alebo vymazania súborov cookies podľa vlastných potrieb. Podľa typu vášho prehliadača v nastaveniach manuálne máte možnosť zablokovať, vymazať, zabrániť ukladania súborov cookies.

11.7. Obsah z iných webových stránok, Analytika

Užívateľ dobrovoľným poslaním, alebo zdieľaním vlastných fotografií prevádzkovateľovi, dobrovoľne súhlasí o ich použití prevádzkovateľom, na zverejnenie ich obsahu. Obsah na stránke prevádzkovateľa môže obsahovať vložený obsah z iných stránok vo forme článkov, videa, obrázkov, presmerovania na iné webové stránky („link“), zdieľanie určitého obsahu na sociálnych médiách ako Facebook, Instagram a pod . Tieto webové stránky môžu zbierať taktiež osobné údaje, sledovať interakciu, používať cookies. Pri zdieľaní obsahu na sociálnych médiách ako Facebook, Instagram a pod. užívateľ dáva dobrovoľný súhlas v prípade zverejnenia obsahu ako fotografia, videá, osobné údaje ako meno a priezvisko, pričom jeho súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný. Webová stránka používateľa môže využívať nástroje na monitorovanie údajov návštevnosti z dôvodu zlepšovania svojej webovej stránky. Bližšie informácie ochrany osobných údajov poskytovateľa služby analyzovania webovej stránky prevádzkovateľa nájdete na: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

11.8. Poučenie a práva dotknutej osoby

Ak ste poskytli akékoľvek Vaše osobné údaje, dostávate sa do pozície takzvanej dotknutej osoby. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa žiadať potvrdenie: – či sú alebo nie sú o nej spracovávané osobné údaje -informácie o spracovaní osobných údajov -presné informácie o pôvode získania osobných údajov -zoznam o jej osobných údajov -opravu, doplnenie, zmenu svojich nesprávnych osobných údajov -vymazania svojich osobných údajov ktorých spracovávanie skončil alebo došlo k porušeniu zákona, alebo z dôvodu odvolania predošlého súhlasu spracovávania osobných údajov. Osobné údaje sú uchovávané počas zákonmi stanovených dôb na ich archiváciu, po dobu potrebnú na preukazovanie právnych nárokov alebo po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu. K osobným údajom poskytnutým užívateľom pri určitých podmienkach môžu mať prístup okrem prevádzkovateľa aj tretie strany ako poskytovatelia účtovných služieb, poskytovatelia IT služieb, poskytovatelia newslettrov, poskytovatelia cookies. Prevádzkovateľ vyhlasuje právo na zmenu a doplnenie niektorých údajov, ktoré nie sú zákonom určené. Ak máte akékoľvek otázky v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, prípadnej reklamácie, alebo si chcete uplatniť niektoré z Vašich práv, môžete nás kontaktovať na reklamacie.wearevirtualrunners@gmail.com Máte taktiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že došlo k porušeniu Vašich práv.

12. Trvanie záväzkov a záverečné ustanovenia

12.1. Právne vzťahy založené zmluvou na diaľku medzi prevádzkovateľom webstránky www.wearevirtualrunners.com a zákazníkom sa budú riadiť ustanoveniami týchto obchodných podmienok a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

12.2. Zmluva vzniká dňom registrácie účastníka na virtuálnu bežeckú súťaž a končí s prevzatím účastníckej medaile. Zmluva končí aj v týchto prípadoch: -účastník nepreberie medailu poslanú na jeho adresu, ktorá bola uvedená pri registrácii. -účastník odstúpi od zmluvy, podľa podmienok uvedených vo Všeobecných Obchodných Podmienkach, okrem prípadu keď už bola zaplatená registrácia. V tomto prípade odstúpenie od zmluvy už nie je možná, keďže prevádzkovateľovi môže vzniknúť škoda, vyplývajúca z potvrdenej a zaplatenej registrácie. -v prípade neočakávaných udalostí zo strany prevádzkovateľa. V prípade že prevádzkovateľ nevie naplniť predmet zmluvného vzťahu z neočakávaných udalostí vo výnimočných situáciách bude informovať zákazníka hneď ako to bude možné. V takýchto prípadoch zákazníkovi vráti registračný poplatok.

12.3. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 1.5.2020.

12.4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok.